« powrót
   

Używane kosmetyki­

 

 

 

 

PURLÉS

www.purles.eu

 

Pur­lés jest połą­cze­niem sił natury oraz inno­wa­cyj­nej myśli bio­tech­no­lo­gicz­nej. To kom­pletna tera­pia zapew­nia­jąca wyjąt­kowy relaks oraz natych­mia­stowe efekty. Pozwala prze­obra­zić zabieg kosme­tyczny w cere­mo­nię, czy­niąc z niego uni­kalne prze­ży­cie duchowe. Pur­lés udo­sko­nala nie tylko urodę, ale rów­nież poru­sza zmy­sły. Zapew­nia prze­nie­sie­nie świa­do­mo­ści w świat orientu i inspi­ru­ją­cych wra­żeń.

 

Kosme­tyki Pur­lés powstają we fran­cu­skim labo­ra­to­rium, speł­nia­ją­cym naj­wyż­sze stan­dardy pro­duk­cji. Ich obec­ność na rynku kosme­tycz­nym poparta jest dłu­go­let­nim doświad­cze­niem naukow­ców, skru­pu­latną kon­trolą jako­ści oraz nie­za­leż­nymi testami der­ma­to­lo­gicz­nymi

 

 

 

JEAN D’ ARCEL

www.jda.com.pl

 

Jean D’ Arcel przy­wią­zuje ogromną wagę do badań, roz­woju oraz zapew­nie­nia jako­ści, a także znaj­duje się w bli­skich kon­tak­tach z nie­za­leż­nymi insty­tu­tami der­ma­to­lo­gicz­nymi oraz mikro­bio­lo­gicz­nymi. Nasi klienci ocze­kują od nas szyb­kiego roz­po­zna­wa­nia nowych tren­dów co pro­wa­dzić ma do two­rze­nia bar­dziej nowo­cze­snych pro­duk­tów oraz metod pie­lę­gna­cji. Jest bar­dzo istotne, aby zapew­nić fir­mie roz­wój w przy­szło­ści. Zanim pro­dukt jest wypusz­czony na rynek, wszyst­kie nowe skład­niki oraz mate­riały są pod­da­wane pro­gra­mowi inten­syw­nego testu. Dokładna selek­cja mate­ria­łów do pro­duk­cji oraz ich ostrożne prze­twa­rza­nie jest pod­stawą wyso­kiego stop­nia tole­ran­cyj­no­ści i efek­tyw­no­ści pro­duk­tów Jean D’ Arcel Cosme­ti­que.

 

 

Thalgo

 

 

 

THALGO

www.thalgo.pl

 

THALGO jest świa­to­wym lide­rem w Spa. Zało­żona w 1964 roku, jest to ory­gi­nalna fran­cu­ska marka, znana z zabie­gów i pro­duk­tów, które zapew­niają dosko­nałe i trwałe rezul­taty. THALGO jest wśród 20 000 naj­lep­szych uzdro­wisk, ośrod­ków i cen­trów tha­las­so­te­ra­pii w ponad 90 kra­jach. Zrze­sza naj­lep­szych w spa i prze­suwa gra­nice inno­wa­cji.

 

Cen­trum Badań Thalgo jest nie­kwe­stio­no­wa­nym eks­per­tem w Marine Intel­li­gence. Każdy pro­dukt Thalgo to praw­dziwy kon­cen­trat sku­tecz­no­ści mor­skiego świata, stwo­rzony według rygo­ry­stycz­nych stan­dar­dów jako­ści. Thalgo jest świa­to­wym lide­rem w pro­fe­sjo­nal­nym Marine Cosme­tics.

 

 

 

STENDERS

www.sten­ders.pl

 

Sten­ders pro­du­kuje wyso­kiej jako­ści kosme­tyki do kąpieli i pie­lę­gna­cji ciała.

Ko­sme­tyki Sten­ders wyra­biane są ręcz­nie, łącząc w sobie siłę życiową natury i wie­dzę sta­rych recep­tur. Pro­dukty wyra­bia się ręcz­nie, przy uży­ciu natu­ral­nych skład­ni­ków: olei, wycią­gów roślin­nych, suszo­nych roślin, olej­ków ete­rycz­nych, wosku psz­cze­lego. Natura bowiem mądrzej­sza jest od ludzi, a rośliny wzra­stają na Ziemi od cza­sów nie­pa­mięt­nych, nawet dla czło­wieka. Natura wie wszystko na temat naszego smutku, rado­ści i szczę­ścia. Jeste­śmy jej czę­ścią, a ona jest czę­ścią nas. W daw­nych cza­sach ludzie wyko­rzy­stu­jący siłę przy­rody na rzecz ludzi, two­rzący magiczne recep­tury byli nazy­wani mędr­cami.

Znaczna część sta­ro­żyt­nej mądro­ści i pradaw­nych recep­tur może zostać utra­cona na zawsze przez prze­mi­ja­jący czas. Wła­śnie dla­tego Sten­ders pie­lę­gnuje tą tra­dy­cję i zamyka w każ­dym z pro­duk­tów magiczne dzia­ła­nie roślin.

Ella Bache  

ELLA BACHÉ

www.ella­ba­che.pl

 

Po­znaj cudowną moc Czte­rech Żywio­łó­w. Za­top się w nich…

 

Blask i har­mo­nia – nowa kon­cep­cja w pie­lę­gna­cji ciała zain­spi­ro­wana siłami natury: zie­mią, powie­trzem, ogniem i wodą.

 

  • ZIEMIA – bogata w mine­rały, sub­stan­cje odżyw­cze, sym­bol bogac­twa i odro­dze­nia­.
  • WODA – obie­cuje oczysz­cze­nie i nawil­że­nie­.
  • POWIETRZE – deli­katne tchnie­nie życia, świe­żość i dotle­nie­nie­.
  • OGIEŃ – to naj­in­ten­syw­niej­sze źró­dło ener­gii, sym­bol pasji i oznaka prze­mia­n.

 

Ella Baché zjed­no­czyła Cztery Żywioły w sze­ściu wyjąt­ko­wych i pro­fe­sjo­nal­nych zabie­gach, które można wyko­ny­wać w zależ­no­ści od potrzeb bądź nastroju klienta: Wy­prawa w Głąb Ziemi, Dotyk Ziemi, Oddech Oce­anu, Pod­niebny Antrakt, Oczysz­cza­jąca Siła Ognia, Orien­talna Podró­ż. Dzięki zjed­no­cze­niu Czte­rech Żywio­łów w jedną siłę, Twoja kosme­tyczka zdra­dzi Ci sekret dosko­na­łego relaksu, piękna i dobrego samo­po­czu­cia.